Saturday, September 24, 2011

Shynobi!

Shynobi! Sega's Shinobi(PS2 version) and Nintendo's Shyguy mashed up!

No comments: